Holland BESTEL VIA TELEFOON: 0800 0228 311
Rekken logo
LOGIN
REGISTRAZIES

Voorwaarden voor verkoop

Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna, kortheidshalve, de "Algemene Voorwaarden") zijn uitsluitend van toepassing op de Nederlandse regeling en regeling van de aanbieding en verkoop van producten (hierna, kortheidshalve, de "Producten" of het "Product") door Giordano Vini S. PA via Guido Cane 47 bis-50 12055 Valle Talloria d'Alba (CN) Fiscaal nummer, BTW- en registraenummer Bedrijfsregister van Cuneo: 04642870960 Rea 269847 - Cap. Rechtbank van Asti - CCP n. 10429124 Vennootschap met als enige aandeelhouder en onderworpen aan de leiding en coördinatie van Italian Wine Brands SpA, via haar IT-platform toegankelijk via de domeinnamen www.svinando.it en www.svinando.com en toekomstige mobiele applicaties (gezamenlijk of afzonderlijk beoordeeld, hierna kortweg de "Site"). 

Het gebruik van de site is alleen toegestaan ​​aan personen die overlijden:

 

naar. het privacybeleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens (hierna kortweg "privacybeleid" genoemd) hebben gelezen en aanvaard;

 

B. deze voorwaarden hebben besloten;

 

C. een Svinando-account heeft de onderstaande beschreven manier;

 

D. consumenten zijn in de zin van het consumentenwetboek (zoals hieronder omschreven), dwz natuurlijke personen die met betrekking tot de aankoop van de producten handelen voor de bedoeling die geen verband houden met enige uitgevoerde ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, of personen die sterven , terwijl zij handelen voor het verband houden met enige uitgevoerde ondernemers-, handels- of beroepsactiviteit, niet handelen met winstoogmerk. van beroepsactiviteit uitoefenen, zich niet samenvoegen met bemiddeling en directe verkoop - met een variabele van de levering van levensmiddelen in de vorm van restaurants, bars of andere - of indirecte verkoop van producten en/of diensten die tot dezelfde productcategorieën behoren als de producten;

 

En. meerderjarig zijn;

 

F. geregistreerd zijn op de site (hierna "geregistreerde gebruikers" of, in het enkelvoud, "geregistreerde gebruiker" genoemd);

 

G. hun woon- of verblijfplaats in Nederland hebben;

 

H. levering van de producten binnen de Nederlandse ruimtelijke eisen;

 

Deze algemene voorwaarden, de bepalingen van wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 en de bepalingen van wetsbesluit nr. 58 van 30 juni 2003 zijn van toepassing op het aanbod en de verkoop op de site en in het algemeen op de relaties tussen Svinando en geregistreerde gebruikers. 206/2005 en zijn latere wijzigingen en integraties (hierna kortheidshalve de "Consumentenwet"), de regelgeving van de toepassing is op de internethandel, de verkoop op afstand, de bepalingen in het algemeen van de toepassing zijn op het type dienst dat door Svinando wordt geleverd geleverd met het wetsbesluit 185/1999 en zijn latere wijzigingen en integraties en het wetsbesluit 70/2003 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel en zijn latere wijzigingen en integraties (hierna kortheidshalve ingevoerd de "regelgeving inzake elektronische handel"). De voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe soorten producten die in de toekomst door Svinando zullen worden geleverd, tenzij anders vermeld bij uitschrijving van de eerste levering van het nieuwe product. De geregistreerde Gebruiker wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden die worden gedrukt en/of op te slaan op een duurzame drager.

 

Door zich aan te sluiten bij de Algemene Voorwaarden betreffende de Gebruiker dat hij ten minste 18 jaar oud is en handelingsbekwaam. 

1. Algemeenheden en te verhogen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en de verkoop van producten door Svinando op de Site. Het aanbod en de verkoop op de site vormt een overeenkomst op afstand die wordt geregeld door de artikelen 50 en volgende van de consumentenwet en door het reglement betreffende de elektronische handel.

 

1.2 De verkopen die Svinando doet op de Site zijn evenement gedreven verkopen die een vooraf bepaalde en beperkte duur hebben, waarvan het begin en de duur worden meegedeeld aan aangemelde Gebruikers, onder voorbehoud van hun besloten toestemming door ondertekening van deze Voorwaarden en het Privacybeleid, door middel van een uitnodigingsmail.

 

1.3 De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van verzending van de in artikel 3.1 gespecificeerde bestelbon.

 

1.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden, behouden het hieronder geregelde herroepingsrecht van de geregistreerde gebruiker. Alle wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van hun publicatie in de rubriek "Gebruiksvoorwaarden" van de site. Vanaf hier kunt u de details van de site bekijken die u in de meest recente algemene kunt vinden om de volledige lijst te lezen. Indien de geregistreerde gebruiker de wijzigingen van de voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij/zij het recht om zich uit de relatie met Svinando terug te trekken door een mededeling per aangetekende korte ontvangstbewijs te sturen naar laatst genoemd c/o Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), of per e-mail naar customer.service@svinando.com met een opzegtermijn van 7 (zeven) werkdagen.

 

1.5 Voortgezet gebruik van de site door de geregistreerde gebruiker na het verstrijken van de in punt 1.4 aangekondigde termijn houdt een blijk van voorbereidheid in om gewijzigde algemene voorwaarden te accepteren.

 

1.6 Deze voorwaarden regelen niet de verkoop van producten en/of de levering van diensten door andere partijen dan Svinando die via links, banners of andere hyperlinks op de site aanwezig kunnen zijn. Alvorens commerciële transacties met soortgelijke onderwerpen die te gaan, dient de bevestigde Gebruiker hun verkoopvoorwaarden te controleren. Svinando is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door bepaalde partijen. Svinando heeft geen controle en/of toezicht op de websites die via deze links bereikbaar zijn. Svinando is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites noch voor enige fouten en/of omissies en/of wetsovertredingen van deze sites. 

2. Registreer

2.1 Om een ​​geregistreerd Gebruiker van Svinando te worden, moet u zich inschrijven op de Site door een Svinando-account aan te maken, de Algemene Voorwaarden te accepteren en te volgen "Inschrijven" op de startpagina van de Site. Als u de Algemene Voorwaarden niet zeker weet, kunt u zich niet op de site registreren om de informatie van Svinando over nieuws en curiosa uit de wijnwereld te ontvangen en te raadplegen en om te doen op Svinando.

 

2.2 Registratie op de site is gratis. Om zich te registreren moet de gebruiker het registraeformulier invullen en While zijn of haar naam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord (hierna kortheidshalve "Registratiegegevens" genoemd) opgeven. De gebruiker ontvangt vervolgens een e-mail met een link die hij moet volgen om het aanvankelijke e-mailadres te bevestigen en zo het account te activeren. De bevestiging wordt aan de gebruiker bevestigd door een e-mail die naar het geverifieerde en geverifieerde e-mailadres wordt gestuurd.

 

2.3 De registragegevens kunnen alleen door de geregistreerde gebruiker worden gebruikt en mogen niet aan derden worden vastgelegd. De geregistreerde gebruiker moet Svinando onverwijld op de hoogte brengen in geval van hergebruik. De registragegevens kunnen telkens door de geregistreerde gebruiker worden gewijzigd via de rubriek "Mijn profiel" van de website.

 

2.4 De geregistreerde gebruiker bevestigt dat de informatie tijdens het registratieproces op de website volledig, correct en waarheidsgetrouw is. In het geval van valse verklaringen heeft Svinando, na een formele en niet betrouwbare uitnodiging tot zelfcorrectie, het recht de account van de gebruikerslijst te verwijderen. De geregistreerde gebruiker is ook medeverantwoordelijk voor de toegang tot de site met zijn of haar registragegevens en is verplicht aansprakelijk voor alle schade die Svinando of derden veroorzaken als gevolg van verbroken door de geregistreerde gebruiker van de registraieregels van de site, misbruik, verlies, verduistering door derden van het niet geheimhouden van zijn of haar registragegevens. Alle handelingen die de helft van de registragegevens worden uitgevoerd, kunnen worden uitgevoerd door de geregistreerde gebruiker naar wie de registragegevens verwijzen.

 

2.5 Door zich op de site in te schrijven - en met naam door de inschrijvingsaanvraag te bevestigen - en de voorwaarden van het privacybeleid te accepteren, stemt de gebruiker in met de ontvangst van de nieuwsbrief met informatie van Svinando over nieuws en curiosita uit de wijnwereld it met het verzoek om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan verkoop- en commerciële voorstellen van de Site; in die zin, en alleen voor het strikte verband houden met de levering van de gevraagde dienst, geeft de geregistreerde gebruiker zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens door Svinando. De geregistreerde gebruiker kan op elk moment klikken, door te klikken op de verlaagde link onder elke nieuwsbrief ("Als u onze nieuwsbrief niet meer gewenst te ontvangen, klik dan hier"), vragen om niet langer uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan de commerciële en verkoopvoorstellen van de Site. Deze wijziging kan ook worden aangebracht in de rubriek "Mijn profiel", onder "Abonnementen op de nieuwsbrief". De geregistreerde gebruiker kan in elk geval voorkomen bij de verkoop door rechtstreeks toegang te krijgen tot de site met behulp van zijn inschrijvingsgegevens.

 

2.6 De site wordt geëxploiteerd in Nederland.

 

2.7 Slechts één registratie per gebruiker is mogelijk. Zie inschrijvingen worden door Svinando verwijderd.

 

2.8 In de persoonlijke ruimte 'Mijn profiel' op de site kan de geregistreerde gebruiker lopende en/of afgeronde bestellingen raadplegen, zijn persoonlijke gegevens en zijn abonnement op de nieuwsbrief beheren en opslaan.

 

2.9 Svinando bewaart zich het recht voor het uitschrijven van elke gebruiker naar eigen goeddunken te begrijpen. Svinando bewaart zich naast het recht voor om bestellingen die abnormaal zijn in verhouding tot de hoeveelheid gekochte producten van de frequente van de aankoop op de site, gelijktijdig het oneigenlijk van verdacht gebruik van de coupons bedoeld in artikel 14, niet te accepteren.

 

2.10 Geregistreerde registrars kunnen zich registreren op de site. U kunt allemaal het e-mailadres customer.service@svinando.com annuleren. 

3. Precontractuele informatie en informatie

3.1 In overeenkomst met de regelgeving inzake elektronische handel deelt Svinando de aangeslotene Gebruiker mee dat

 

naar. Om het contract voor de aankoop van één of meerdere producten op de site te sluiten, moet de geregistreerde Gebruiker een bestelbon in elektronisch formaat gevormd en deze elektronisch naar Svinando sturen, volgens de instructies die van tijd tot tijd op de site verschijnen en die de verschillende fasen van de aankoop begeleiden;

 

B. het contract komt tot stand wanneer Svinando de bestelbon registreert na controle van de juistheid van de bestel- en betalingsgegevens;

 

C. Nadat u de verzending van de bestelbon hebt voltooid, kunt u de geregistreerde gebruik van elke invoerfout opsporen en de instructies volgen om de tijd tot de tijd op de site te volgen en de verschillende fasen van de aankoopbegeleiding; zodra de bestelbon is geregistreerd, wordt in geval van annulering een bevestigingsmail naar de bevestigde Gebruiker gestuurd op het aangegeven e-mailadres, met een link naar de pagina Algemene Voorwaarden, informatie over de kenmerken van het gekochte product, details over de prijs, de gebruikte betalingswijze, de verzendkosten en eventuele bijkomende kosten, waaronder een vermelding van de hulpdienst. Wij raden u aan om e-mail te ontvangen om te bewaren als bewijs van aankoop van deze op een duurzame drager om te bewaren;

 

D. de bestelbon wordt in de database van Svinando opgeslagen gedurende de tijd die nodog is om de bestelling te verwerken en in ieder geval binnen de voorwaarden van de Italiaanse wet. Om toegang te krijgen tot hun bestelbon, kunnen geregistreerde gebruikers de rubriek "Mijn profiel? Mijn bestellingen" van de site, waar ze een lijst van alle geplaatste bestellingen zullen vinden. 

4. Algemene verkoopvoorwaarden

4.1 De op de site gepubliceerde aanbiedingen zijn beschikbaar voor een beperkte tijd en met een beperkte hoeveelheid producten. De voortgangsdatum van de aanbiedingen wordt weergegeven op de Site.

 

4.2 Alle op de Site volgende prijzen zijn in euro (€) en inclusief BTW. Ook de leveringskosten (naar het adres) worden expliciet aangegeven en zijn inclusief BTW. Dit bedrag wordt afzonderlijk vermeld op de bestelbon vóór verzending en in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

 

4.3 De prijs van de producten kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs die aan de geregistreerde gebruiker wordt gerekend, de prijs is die op de productfiche wordt vermeld op het moment dat de bestelbon doorgestuurd wordt.

 

4.4 Producten kunnen tegen gegarandeerde prijzen worden verkocht. Het op de produktfiche verminderende kortingspercentage wordt berekend ten opzichte van de huidige catalogusprijs die aan het publiek in rekening wordt gebracht, zoals weergegeven door de fabrikant van samengevoegd uit marktonderzoek. In elk geval is een vergelijkbare referentieprijs slechts een indicatie van de waarde van het product en in sommige winkels kan de werkelijke prijs van het product anders zijn.

 

4.5 De ​​producten blijven eigendom van Svinando tot aan de levering van de producten zoals beschreven in artikel 6 hieronder.

 

4.6 Svinando verwerkt de bestelling pas na ontvangst van de betaling van het totaal verschuldigde bedrag, bestaande uit de koopprijs, de verzendkosten en eventuele lagere kosten, zoals vermeld op de bestelbon.

 

4.7 Svinando bewaart zich het recht voor om bestellingen te begrijpen van geregistreerde gebruikers die onvoldoende solvabiliteitsgarantie bieden of met wie een vastgelegde garantie biedt.

 

5. Beschikbaarheid

5.1 De op de site aangeboden producten zijn beperkt in aantal en kunnen uitverkocht zijn voordat de betreffende aanbieding vervalt. Het kan dus gebeuren dat het gedeelde product niet meer beschikbaar is na het registreren van het bestelformulier. In het geval van onbeschikbaarheid van het bevestigde product wordt de geregistreerde Gebruiker onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht en wordt de bestelling geannuleerd. Svinando verbindt zich bevestigd, naar keuze van de geregistreerde Gebruiker, het geverifieerde product te vervangen door een nieuwe levering van de deur de geregistreerde Gebruiker bevestigd bedrag binnen 30 (dertig) dagen na de bestelling terug te betalen. Het bedrag van de terugbetaling zal per e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd via hetzelfde betaalmiddel dat door de geregistreerde Gebruiker werd gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

 

5.2 Svinando heeft geen aansprakelijkheid voor vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhankelijk zijn van het systeem van het door de bevestigde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, de bank van Svinando zelf of de bank van de bevestigde Gebruiker. 

6. Hefboomwerking

6.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen het Nederlandse netwerk, op het door de aangeslotene Gebruiker in het bestelformulier aanvankelijk postadres. Het leveringsadres is het adres dat door de bevestigde Gebruiker op het bestelformulier wordt verondersteld en kan op geen enkele wijze worden gewijzigd na het afsluiten van het aankoopproces. De bevestigde Gebruiker is ook enige verantwoordelijkheid voor het aanvankelijke leveringsadres. Teneinde fraude te vermijden, bewaar de vervoerder zich recht voor de identiteit van de bevestigde Gebruiker te verbergen door middel van de waarheid van een identiteitsdocument dat de samenloop van de bestelling en de betalingsgegevens bewijst. Met hetzelfde doel is het noodzakelijk dat de bevestigde Gebruiker een telefoonnummer - bij voorkeur een mobiele telefoon - opgeeft dat tijdens de transactie van de verzending kan worden gebruikt, een dubbele naam op de intercom of deurbel van het leveringsadres.

 

6.2 De verzend- en levertijden zijn die tijdens het aankoopproces zijn aangegeven. Indien geen gedetailleerde levering is aangegeven, vindt levering plaats uiterlijk 30 (dertig) dagen na het plaatsen van de bestelling.

 

6.3 Bij de levering van de producten aan de vermoedelijke vervoerder wordt aan de geverifieerde gebruiker e-mail gestuurd met de bevestiging van de verzending en met, indien mogelijk, de traceercode waarmee de status van de verzending op de site van de vervoerder kan worden gecontroleerd. Van leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tijdens de normale kantooruren, met uitzondering van feestdagen.

 

6.4 De levering wordt bevestigd te zijn geschied wanneer het product ter beschikking wordt gesteld van de geregistreerde gebruiker op het op de bestelbon gekoppeld adres. Levering op de vloer wordt bevestigd.

 

6.5 De ​​kosten van de gewone levering - tenzij anders vermeld - bedrag 9 EUR (inclusief BTW). De eerste leveringsafspraak gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en in geen geval kan een levering op afspraak met Svinando of de aangewezen vervoerder worden geregeld. In geval van niet-levering wegens afwezigheid van de geadresseerde op het aangegeven adres, laat de koerier een kaartje achter ter bevestiging van de leveringspoging. Bij de tweede mislukte leveringspoging laat de koerier een kaart achter met instructies voor de geregistreerde gebruiker om dezelfde dag contact op te nemen met de koerier en een nieuwe leveringspoging aan te vragen. Indien ook deze nieuwe leveringspoging niet verdwijnt of indien de geregistreerde gebruiker niet voortdurend contact opneemt met de koerier, wordt het verkoopcontract als ontbonden beschouwd beschouwd als gebaseerd op art. 1456 van het Italiaans burgerlijk wetboek en verloren de geregistreerde gebruiker het recht op levering van het product, dat aan Svinando zal worden teruggestuurd. Deze laatste heeft het recht om het product te behouden tegen terugbetaling van het door de geregistreerde gebruiker betaalde bedrag, na afsplitsing van de kosten voor de niet-levering van het product en de kosten voor de terugzending, de waarschuwing en het beheer van het dossier die uiteindelijk door Svinando worden gedragen. De bevestiging van het contract en het bedrag van de terugbetaling worden per e-mail aan de geregistreerde Gebruiker meegedeeld. Het bedrag van de terugbetaling zal worden gecrediteerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de bevestigde Gebruiker wordt gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen; het is echter duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor mogelijke vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de bank van Svinando zelf of van de bank van de geregistreerde Gebruiker.

 

6.6 In het geval dat de bevestigde Gebruiker gebruik maakt van de mogelijkheid om de Afleverservice aan te vragen, dat wil zeggen de mogelijkheid voor de bevestigde Gebruiker om het Product te verkrijgen bij het kantoor van de aangewezen vervoerder dat het in de buurt is bij het afleveradres ligt, dient de geregistreerde Gebruiker het product af te halen binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending samen met het vorige punt 6.3; in het geval dat de geregistreerde Gebruiker het Product niet afhaalt, dient de geregistreerde Gebruiker het Product binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending. 3. Indien het geregistreerde gebruik van het product niet tijdig wordt afgehaald, wordt de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd gebaseerd op art. 1456 cc en verloren de bevestigde Gebruiker het recht op de levering van het product, dat aan Svinando zal worden samengevoegd. Deze laatste zal het recht hebben het product te behouden tegen terugbetaling van het door de bevestigde gebruiker betaald bedrag, na verdeling van de kosten voor de niet-levering van het product en de kosten voor de terugzending, de bewaring en het beheer van het dossier die uiteindelijk door Svinando worden gedragen. De belofte van het contract en het bedrag van de terugbetaling worden per e-mail aan de geregistreerde gebruiker meegedeeld. Het bedrag van de terugbetaling zal worden gecrediteerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de bevestigde Gebruiker wordt gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen; het is duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de bank van Svinando zelf of van de bank van de geregistreerde Gebruiker.

 

6.7 Indien de levering overmacht wordt verhinderd, kan Svinando op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

6.8 Indien het product niet laat wordt geleverd, kan de gebruiker een klacht indienen bij Svinando per e-mail aan customer.service@svinando.comonder vermelding van het ordernummer zoals vermeld in de orderbevestiging en de datum van de bestelling, inclusief de factuurgegevens indien deze zijn voorzien. Svinando zal de klacht onderzoeken en de schadelijke Gebruiker zo snel mogelijk en ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na datum van indiening van de klacht op de hoogte stellen van het resultaat. Indien de niet-levering de vertraging in de levering te grotendeels zijn aan Svinando en niet te feitelijk zijn aan eerder bepaalde onmogelijkheid tot levering, toevallige gebeurtenis van overmacht:

 

naar. in geval van niet-levering zal Svinando zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na de indiening van de klacht overgaan tot terugbetaling van het door de geregistreerde Gebruiker betaalde bedrag. Het bedrag van de terugbetaling zal worden meegedeeld per e-mail en gecrediteerd via hetzelfde betaalmiddel dat door de geregistreerde Gebruiker werd gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, of per voucher. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de bank van Svinando zelf van de bank van de bevestigde Gebruiker. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de bevestigde Gebruiker om in te schrijven op lopende commerciële aanbiedingen;

 

B. in het geval van een vertraging in de levering van meer dan 20 (twintig) dagen ten opzichte van de specifieke leveringstermijn vermeld op de site van, indien deze niet aanwezig is, tien onderliggende van de maximale termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag na de verzending van de bestelling, zal Svinando, indien de geregistreerde Gebruiker niettemin voornemens is de aangekochte Producten te behouden, overgaan tot terugbetaling van de definitief door de geregistreerde Gebruiker verzamelde bedragen voor verzendkosten, en dit zo vervallen mogelijk en in ieder geval binnen 30 ( dertig ) dagen vanaf de datum van de vordering. Indien de geregistreerde Gebruiker niet van plan is de Producten te behouden, is de vorige paragraaf van toepassing. 

7. Trektochten

7. 1 De systematische Gebruiker die Producten via de Site heeft aangekocht, heeft het recht om zonder en zonder opgave van reden uit het met Svinando gesloten contract terug te trekken binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst door de exacte Gebruiker van deur onderaan - anders op de helft van de levering belaste vervoerder - de deur van de praktische Gebruiker tijdens het aankoopproces van het voorwerp van de levering specifiek is aanbevolen - dat wil zeggen datum van levering van het laatste product, indien de voorwerp van de levering in meer dan één levering worden geleverd. Als de goederen naar u worden verzonden, dan geldt de ongeldige Gebruiker Svinando op de hoogte van zijn beslissing om het met hem gesloten contract you herroepen door middel van een uitdrukkelijke verklaring in om het even welke vorm, die per e-mail naar het adres: klant .service@svinando.com wordt gestuurd of naar Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), Italië of per fax naar het nummer +39 011-19467820. De vaak Gebruiker kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken; De gegevens die het herroepingsformulier verstrekt zijn optioneel en kunnen op geen enkele wijze worden gelezen. In deze verklaring dient de geldige Gebruiker in ieder geval het in de orderbevestigingsmail elektronische ordernummer en de datum van de order te vermelden, plus de factuurgegevens indien deze vermeld zijn. Van de effectief Gebruiker dient de aangekochte Producten, zelfs mogelijke accessoires, onverwijld en in elk geval binnen 14 (veertien) dagen na datum van mededeling van de herroeping aan Svinando terug te sturen door rechte levering van verzending met een vervoerder naar keuze en op eigen kosten . Houd er rekening mee dat u het product kunt lezen bij Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), Italië. De terminus wordt gerespecteerd indien de voorgestelde Gebruiker het Product terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van de 14 (veertien) dagen vanaf datum van kennisgeving van de herroeping. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen met Svinando, telefonisch op +39 0173550550 of per e-mail op uw adres: customer.service@svinando.com. De klantenservice haalt de verzamelde goederen op verzoek van de geregistreerde gebruiker op diens kosten op.

 

7.2 Een onvermijdelijke voorwaarde voor de beperking van het herroepingsrecht is de afhankelijke integriteit van de te bepalen producten. De producten mogen niet beschadigd en/of gewijzigd zijn. De geregistreerde Gebruiker is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de Producten dan die welke nodog is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Te dien einde wordt aanbevolen de producten op passende wijze verpakt in hun universele verpakking of in een verpakking die ook geschikt is voor vervoer, terug te verzenden.

 

7.3 Voor de hoeveelheid van het herroepingsrecht is het niet noodzakelijk dat de te verzekeren goederen verzekerd zijn tegen diefstal en toevallige transportschade. Aangezien echter het risico van het terugzenden van de goederen door de koper wordt gedragen, verzoekt Svinando de koper die van plan is het herroepingsrecht uit u te oefenen, de zending op eigen kosten te verzekeren voor de waarde die in de e-mail ter bevestiging van de bestelling staat vermeld.

 

7.4 Onverminderd de uitvoering van de punten 7.1, 7.2, 7. 3 hierboven, zal Svinando de door de opgenomene Gebruiker betaalde bedragen, met een deel van de leveringskosten, onverwijld en zo spoedig mogelijk terugbetalen en in elk geval binnen 14 (veertien) vanaf dagen de datum waarop Svinando kennis heeft gekregen van de overname van het herroepingsrecht door de geregistreerde Gebruiker; de terugbetaling kan worden opgeschort tot de ontvangst van het product of tot de geregistreerde gebruiker meldt dat hij het product heeft teruggezonden, indien eerder. Svinando is niet verplicht de onmiddellijke kosten en/of leveringskosten terug te betalen die de geregistreerde Gebruiker zou hebben betaald bovenop de gewone leveringsdienst, inclusief de kosten - tenzij anders vermeld - 9 euro (BTW inbegrepen). Het bedrag van de terugbetaling zal via e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd via hetzelfde betalingsmiddel dat door de geregistreerde Gebruiker werd gebruikt of via een tegoedbon, naar keuze van de bevestigde Gebruiker. Svinando wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van de door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmethode, van de bank van Svinando zelf van de bank van de bevestigde Gebruiker. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de geregistreerde Gebruiker om in te schrijven op lopende commerciële aanbiedingen.

 

7.5 Het herroepingsrecht wordt uitgesloten in het geval dat de verkoop betrekking heeft op op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten van producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen worden bederven. 

8. Betaling

8.1 De betaling van de op de site gekochte producten gebeurt via PayPal, creditcard, AmazonPay en bankoverschrijving. Omleiden van creditcards van Visa, Mastercard en American Express.

 

8.2 Om veiligheidsredenen hebben alleen betalingsaanbieders toegang tot de betalingsgegevens, terwijl Svinando geen mogelijkheid heeft om deze gegevens te kennen of op te slaan. Met naam voor creditcardtransacties worden de kaartgegevens niet opgeslagen in de computersystemen van Svinando. De kredietkaartgegevens worden verzonden naar Easy Nolo SpA (Banca Sella Group), met maatschappelijke zetels in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900, Italië, BTW- en belastingcode 02027040027, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang door middel van gecodeerde gegevensoverdracht met SSL ("Secure Socket Layer") protocol. Gevoelige gegevens kunnen worden beheerd door Easy Nolo SpA (Banca Sella Group), met maatschappelijke zetel in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900, Italië, BTW- en belastingcode 02027040027 en Svinando heeft geen mogelijkheid om gegevens te kennen of op te slaan.

 

8.3 Bij verzending van de bestelling worden geen kosten in rekening gebracht op de creditcard die de Geautoriseerde Gebruiker voor de betaling gebruikt. De afschrijving zal pas plaatsvinden nadat (a) de creditcardgegevens van de door de geregistreerde Gebruiker voor de betaling gebruikte creditcard zijn bevestigd en (b) de uitgever van de door de geregistreerde Gebruiker gebruikte creditcard debetmachtiging heeft afgegeven.

 

8.4 De verkooptransacties van Svinando zijn niet onderworpen aan de verklaring om een ​​factie uit te reiken, noch aan de universele tot waarmerking door afgifte van een kwitantie of fiscaal ontvangstbewijs. De geregistreerde Gebruiker ontvangt een orderbevestiging per e-mail met een samenvatting van de bestelling zelf. Indien de geregistreerde Gebruiker de uitgifte van een factuur vraagt, dient hij dit aan te geven en desgevraagd tijdens het aankoopproces de kopgegevens te verstrekken. De samenvatting - van, indien gevraagd tijdens het aankoopproces, de factuur - van elke aankoop zal beschikbaar zijn in "Mijn profiel. Mijn bestellingen". Het verzoek om een ​​feit tijdens het aankoopproces van een specifiek product blijft niet in dat er automatisch een factuur wordt opgesteld voor latere aankoop.

 

8.5 In het geval van wanbetaling zal Svinando de kosten van de afhandeling van de openstaande betaling in rekening brengen bij de Geautoriseerde Gebruiker en de specifieke inkooporder, waarbij de Geautoriseerde Gebruiker per e-mail wordt ondersteund. 

9. Garanties bij niet-conformiteit van het product

9.1 De beschrijving van de op de Site aangeboden Producten is door Svinando opgesteld om de geregistreerde Gebruiker zoveel mogelijk informatie te bieden om het Product te beoordelen op basis van wat de betrouwbare, onder hun eigen verantwoordelijkheid, aan Svinando hebben meegedeeld. De afbeeldingen van de producten worden slechts ter illustratie geleverd; de producten kunnen afwijken van wat wordt afgebeeld. De afbeeldingen en kleuren van de op de website gepubliceerde producten kunnen afwijken van de werkelijke producten als gevolg van de lokale instellingen van de systemen en/of hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om ze weer te geven. Svinando is niet verantwoordelijk voor de onvolkomenheid tussen het gedeelde product en de productbeschrijving op de website, in het geval dat de onvolkomenheid het gevolg is van fouten in de beschrijving die te schrijven zijn aan de leverancier en waarvan Svinando niet op de hoogte was en kon zijn door het effect van normale zorgvuldigheid.

 

9.2 Alle op de site verkochte producten zijn gedekt door de wettelijke garantie van conformiteit voorzien door de artikelen 128-135 van het consumentenwetboek (hierna kortweg de "wettelijke garantie"). De wettelijke garantie is van toepassing op alle aankopen op Svinando. In detail:

 

naar. In dit geval is dit product niet in perfecte staat, aangezien alle transportmogelijkheden moeten worden opgeslagen in een van de 3 bakken (drie) dagen na de levering door de kosteloos Gebruiker aan de Klantendienst van Svinando moet worden gedaan per telefoon op + 39 0173550550 of per e-mail op customer.service@svinando.com , verbindt Svinando zich ertoe deze Producten te vervangen door een nieuwe levering of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terug te betalen; het is goed begrepen dat de verboden Gebruiker verplicht is om bij ontvangst van de levering de integriteit en de hoeveelheid van de ontvangen goederen in aanwezigheid van de vervoerder te controleren, onmiddellijk elke vastgestelde wijziging, vervorming, beschadiging of bederf te betwisten en te melden , of u merkt het leveringsbewijs bij levering die u afwijst; in het geval van een intacte verpakking is de onmogelijk Gebruiker verplicht het leveringsbewijs te ondertekenen en in de daarvoor bedoelde ruimte de vermelding "aanvaard onder voorbehoud" aan te brengen, maar zich het voor te behouden de integriteit en de hoeveelheid van de ontvangen goeder en achteraf te controleren . De bevestigde Producten moeten op kosten van de onmogelijk Gebruiker binnen 14 (veertien) dagen na de levering naar Svinando worden teruggestuurd, en elk geval volgens de herroepingsprocedure die de onmogelijk Gebruiker zal uitvoeren door contact op te nemen met di Klantendienst per telefoon op +39 0173550550 of per e-mail op customer.service@svinando.com. Enkel de indien mogelijk Gebruiker aan het bovenstaande voldoet, zal Svinando de bevestigde producten vervangen door een nieuwe levering of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terugbetalen. Het bedrag van de terugbetaling zal per e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd met hetzelfde betalingsmiddel dat door de onmogelijk Gebruiker werd gebruikt of met een tegoedbon, naar keuze van de feitelijke Gebruiker. Het is duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van de door de door de vaak Gebruiker gebruikte betaalmethode, van de bank van Svinando zelf of van de bank van de effectief Gebruiker. Dit geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de praktische Gebruiker om in te schrijven op mysterieuze aanbiedingen.

 

B. Indien één of meer Producten geen overeenkomende stemmen met wat werd gevraagd en aangegeven op het bestelformulier, en mits kennisgeving, te doen binnen 3 (drie) werkdagen, door de mogelijke Gebruiker aan de Klantendienst van Svinando per telefoon op +39 0173550550 of per e-mail op het e-mailadres: customer.service@svinando.com, verbindt Svinando zich ertoe om deze te vervangen door een nieuwe levering of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terug te betalen. De producten worden niet overschreven met de hulp van de beste, zolang ze maar verkrijgbaar zijn bij de goedkope Gebruiker binnen 14 (veertien) werkdagen na de levering aan Svinando worden teruggestuurd, en elk geval volgens de herroepingsprocedure die de effectieve Gebruiker zal Voor uitvoer en deurcontact kunt u telefonisch contact opnemen met Klantendienst op +39 0173550550 of per e-mail op customer.service@svinando.com. De producten moeten intact, onbeschadigd en compleet, met hun originele verpakking en in hun originele verpakking of in ieder geval in en voor veilig transport worden teruggestuurd. Svinando gebruikt zich het voor om, op eigen kosten, de producten die geen overeenkomstige stemmen met wat gevraagd en aangegeven werden op de bestelbon te vervangen het bedrag uitsluitend en alleen terug te betalen na hun terugzending en controle. Het bedrag van de terugbetaling zal per e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd via dezelfde betalingswijze die door de onmogelijk Gebruiker werd gebruikt of met een tegoedbon, naar keuze van de feitelijke Gebruiker. Het is duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor mogelijke vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van de door de door de onvoldoende Gebruiker gebruikte betaalmethode, van de bank van Svinando zelf of van de bank van de mislukte Gebruiker. Dit geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de praktische Gebruiker om in te schrijven op mysterieuze aanbiedingen.

 

C. in het geval dat de succesvolle Gebruiker meet dat een de meer Producten defect zijn, dient hij/zij binnen 7 (zeven) werkdagen na levering per e-mail contact op te nemen met de Klantendienst op het adres: customer.service@svinando.com van een beschrijving die u stuurt aan Svinando c/o Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), Italië, met details van het probleem. In elk geval (onder de fles met de kurksmaak) dient de praktische Gebruiker op eigen kosten het opnieuw verzegelde Product (met tien minste 75% van de inhoud) en de verzamelde accessoires (bejv. de kurk) binnen 5 (vijf) dagen na de datum van zijn melding aan Svinando te returnen. Als het bestaan ​​​​van het gemelde gebrek aan vaststelt, zal zij de conventionele Gebruiker een kortingsbon uitreiken gelijk aan 100% van de waarde van het Product en van de door de herhaaldelijk Gebruiker gemaakt kosten voor de terugzending, te gebruiken voor de aankoop van een eer Product beschikbaar op de Site. De mogelijke Gebruiker erkent, onder voorbehoud van alle uitzonderingen, dat dit rightsmiddel, gezien despecificiteit van het Product, geschikt is in de zin van de artikelen 130 n. 3, 4 en 9b van de Consumentencode.

 

In het geval van gegarandeerde dekking onder a), b) en c) omvat de restitutie door Svinando ook de eventuele retourkosten van de geregistreerde Gebruiker.

 

9.3 Uitgesloten van de wettelijke Garanziae zijn producten die op enigerlei wijze door de geregistreerde Gebruiker zijn geopend, gewijzigd of aangepast. Eveneens uitgesloten van de wettelijke Garanziae zijn gebreken veroorzaakt door toevallige gebeurtenissen van onder verantwoordelijkheid van de geregistreerde Gebruiker.

 

9.4 De gebruikelijke garanties voor de verkochte producten zijn die welke rechtstreeks door de fabrikant worden geleverd. 

10. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Svinando

10.1 Svinando verbindt zich onderaan kleine fouten in de beschrijving van de op de site aangeboden producten zo snel mogelijk te beschrijven, vanaf het moment dat ze werden gemeld. fouten kunnen worden gemeld door contact op te nemen met de dienst van Svinando op de daaropvolgende adressen.

 

10.2 In het geval van schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onndskundig gebruik en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de veronderstelde van de fabrikant, in het geval van schade als gevolg van overmacht, beslist Svinando geen aansprakelijkheid.

 

10.3 Svinando is niet aansprakelijk voor winstderving, inkomstenderving, verlies van gegevens of enige andere indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in raadselachtige verband houdt met de overeenkomsten die de voorwaarden van toepassing zijn.

 

10.4 De aansprakelijkheid van Svinando kan in geen geval meer bedragen dan de totale waarde van de bestelling.

 

10.5 Svinando is in geen geval aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen uit de hoofde van de Algemene Voorwaarden indien de niet-nakoming wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, inclusief gebruik maar niet beperkt tot natuurrampen, terreurdaden, netwerkstoringen en/of stroomuitval.

 

11. Opkorting van de dienst

11.1 Svinando bewaart zich het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging, de werking van de site tijdelijk op te schorten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de technische interventies die nodog en/of zijn om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren.

 

11.2 Svinando kan te allen tijde de dienst stoppen om dubbele redenen (veiligheidsredenen van vernietigingen op de vervangingsheid van andere), in het geval dat zij de geregistreerde Gebruiker hiervan op de hoogte zal stellen.

 

12. Wijziging van de verkoopvoorwaarden en/of aanvulling van de verkoop op de Site

12.1 Svinando bewaart zich het recht voor de wijze waarop producten op de site worden verkocht te wijzigen en/of de verkoop van producten op de site te staken.

 

12.2 Svinando is in geen geval aansprakelijk jegens de aangeslotene Gebruiker van derden voor wijzigingen en/of voor de stopzetting van de verkoop van Producten op de Site.

 

13. Site-inhoud en intellectuele eigendomsrechten

13. De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de site, zoals, bij wijze van voorbeeld, de werken, beelden, foto's, dialogen, muziek, geluiden en video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en elk ander materiaal, in elk formaat, met koppeling van de menu's, webpagina's, grafische voorstellingen, kleuren, schema's, hulpmiddelen, lettertypes en het ontwerp van de Site zelf, schema's, lay-out, methodes, processen, functies en software, zijn het exclusieve eigendom van Svinando en de andere respectieve eigenaars. De reproductie, wijziging, duplicatie, kopiëren, distributie, verkoop van elke andere exploitatie van de beelden en de inhoud van de site is verboden, namens de ondertekende schriftelijke toestemming van Svinando. Elk gebruik van de inhoud van de site voor commerciële en/of reclamedoeleinden is bijgevoegd.

 

13.2 Alle andere onderscheidende tekens die de op de site verkochte producten onderscheidend, zijn merken van hun vertrouwdee eigenaars en worden door Svinando onder licentie gebruikt met als enig doel de op de site te koop aangeboden producten te onderscheiden, te beschrijven en er reclame voor te maken . Elk gebruik van deze onderscheidingstekens dat niet in opdracht is met de wet en ongeoorloofd is, is verboden. Het is niet toegestaan ​​enig onderscheidingsteken op de site om te gebruiken om ongerechtvaardigd voordeel te halen uit het onderscheidend vermogen van de reputatie ervan of op een bepaalde wijze dat deze van hun eigenaars worden benadeeld.

 

13.3 De geregistreerde Gebruiker mag in geen geval de Site of the door Svinando ter beschikking gesteld materiaal wijzigen, veranderen, aanpassen of aanpassen.

 

14. Kortingsbonnen

14.1 Svinando biedt de mogelijkheid om naar eigen goeddunken kortingsbonnen te ontvangen. Vouchers kunnen door Svinando worden uitgedeeld aan haar klanten van enthousiaste klanten voor promotionele of commerciële doeleinden, in elektronische of papieren vorm, verbonden of via partnerbedrijven; bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, kunnen vouchers worden toegevoegd op het moment van registratie, of na uitschrijving en eerste aankoop van een nieuwe geregistreerde gebruiker die door een geregistreerde gebruiker wordt ondertekend. Vouchers geven de gebruiker recht op de minimale korting, binnen de voor elke individuele beschreven voucher grenzen.

 

14.2 De gelijktijdige en de waarde van de waardebon wordt opgeheven bij de uitgifte van de waardebon. In het geval van vouchers die door Svinando worden aangeboden als onderdeel van een specifieke aanbieding, kunnen deze vouchers niet worden gebruikt voor andere aanbiedingen. In elk geval moeten de vouchers worden ingewisseld vóór de vervaldatum die bij de uitgifte wordt vermeld.

 

14.3 Vouchers zijn niet overdraagbaar of overdraagbaar. Vouchers zijn niet converteerbaar in geld en brengen geen huur op.

 

14.4 Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om leveringskosten te betalen.

 

14.5 Svinando bewaart zich het recht voor geen vouchers u accepteert voor bestellingen onder een minimumbedrag dat bij de uitgifte van de voucher is aangegeven.

 

14.6 Indien het bedrag van de waardebon het bedrag van de aankoop overschrijdt, zal Svinando het resterende bedrag niet terugbetalen of creditoren aan de geregistreerde gebruiker.

 

14.7 In het geval dat de bestelling van de geregistreerde Gebruiker de waarde van de bon overschrijdt, kan het verschil in bedrag door de geregistreerde Gebruiker worden betaald met de normale betaalmiddelen zoals de beslissing in artikel 8 hierboven.

 

14.8 Svinando bewaart zich het recht voor slechts één bon per bestelling te accepteren.

 

14.9 In geval van terugzending na de machtsovername van het herroepingsrecht krachtens artikel 7 of in het geval van een "vals positief" worden de vouchers niet terugbetaald. 

15. Toepasselijk rechts

15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de verloren gewaande overeenkomsten voor de verkoop en aankoop van producten is het Italiaanse recht van toepassing.

 

15.2 Overeenkomstig het consumentenwetboek kan de aangesloten gebruiker een beroep doen op de gemeenschappelijke bemiddelingsprocedure.

 

15.3 De ondersteunende bemiddelingsprocedure kan worden gestart indien de aangemelde Gebruiker, na het indienen van een klacht bij Svinando binnen 45 (vijfenveertig) dagen geen of een onbevredigend antwoord heeft ontvangen.

 

15.4 gemelde Gebruikers die besluiten gebruik te maken van de alternatieve bemiddelingsprocedure moeten hun verzoek sturen naar: conciliazione@consorzionetcomm.it of fax 02/87181126. Zie meer informatie, tantes: http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl

 

15.5 Overeenkomstig artikel 14 van Verordening 524/2013 worden herhaaldelijk aangenomen in kennis gesteld dat zij in het geval van een fout een klacht kunnen indienen via het ODR-platform van de Europese Unie dat toegankelijk is via de vulnde link http://ec.europa .eu/consumers/odr/. Het ODR-platform biedt een toegangspunt voor herhaaldelijke gebruikers die geschillen die voortkomen uit online verkoop-dienstencontracten in der minne willen schikken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: customer.service@svinando.com 

Laatst bijgewerkt: mei 2023.

 

SNELLE BEZORGING
Gratis retourneren
Tevreden of terugbetaald
Verzending volgen
Toegewijde hulp